Telefoane contact 0721.23.94.08
Utile

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere inmatriculate

Ordonanta de urgenta nr.189/2005
21.12.2005
pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate

(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1179 din 28 decembrie 2005)

OBS: Aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 432/2006 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 976 din 06 decembrie 2006).

Având în vedere angajamentele asumate de România în procesul de integrare în Uniunea Europeana, în cadrul capitolului 3 “Libera circulatie a serviciilor”, referitoare la modificarea si completarea unor prevederi din cadrul legislatiei privind asigurarile, în concordanta cu directivele europene din acest domeniu,

tinând seama de prevederile Raportului comprehensiv de monitorizare 2005 pentru România, prin care sunt semnalate unele probleme legate de gradul scazut de asigurare pentru raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de circulatie (RCA) a autovehiculelor înmatriculate, respectiv 75%, precum si necesitatea îmbunatatirii de urgenta a starii tehnice a parcului de vehicule rutiere,
întelegând ca amânarea adoptarii reglementarilor convenite cu Uniunea Europeana pune în pericol semnarea de catre România a Acordului multilateral de garantare (MGA),
întrucât timpul ramas pâna la elaborarea urmatorului raport de monitorizare este insuficient pentru recurgerea la calea procedurii legislative parlamentare ordinare sau extraordinare,
în considerarea situatiei extraordinare create prin insuficienta reglementare a problematicii asigurarii vehiculelor supuse înmatricularii,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. – (1) Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administratiei si Internelor constituie si administreaza baza de date nationala integrata a vehiculelor rutiere înmatriculate, care se actualizeaza pe baza datelor furnizate în sistem informatizat de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Registrul Auto Român si Oficiul National al Registrului Comertului cu datele specifice acestora, referitoare la vehiculele asigurate pentru raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, vehiculele care au efectuata inspectia tehnica periodica, respectiv la radierea persoanelor juridice.
(2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Registrul Auto Român si Oficiul National al Registrului Comertului au obligatia de a transmite Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor datele prevazute la alin. (1) în maximum 20 de zile de la încheierea asigurarii sau, dupa caz, de la efectuarea inspectiei tehnice periodice respective. Transmiterea datelor se face cu titlu gratuit.
(3) În vederea realizarii obligatiilor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si ale Registrului Auto Român, prevazute la alin. (2), societatile de asigurari si societatile autorizate sa efectueze inspectii tehnice periodice ale vehiculelor sunt obligate sa comunice acestor institutii datele prevazute la alin. (1), în termen de 5 zile de la încheierea asigurarii, respectiv a efectuarii inspectiei tehnice a vehiculului, precum si listele cu vehiculele pentru care aceste conditii au fost îndeplinite anterior datei intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta si nu au expirat pâna la data respectiva.
(4) Modalitatile concrete de interconectare între bazele de date proprii ale institutiilor prevazute la alin. (1) se stabilesc pe baza de protocoale încheiate între acestea în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, iar informatiile se transmit cu titlu gratuit.
(5) Conditiile si modalitatile de comunicare a datelor prevazute la alin. (1), precum si termenele si forma în care trebuie transmise aceste date se stabilesc prin norme emise de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, respectiv de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
Art. 2. – (1) Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administratiei si Internelor efectueaza periodic, dar cel mult trimestrial, compararea parcului de vehicule înmatriculate cu cel pentru care au fost îndeplinite obligatiile referitoare la încheierea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de circulatie auto, denumita în continuare asigurare, respectiv la efectuarea inspectiei tehnice periodice, denumita în continuare inspectie tehnica, precum si cu cel de vehicule apartinând persoanelor juridice, pe baza datelor primite în conditiile prevazute la art. 1 alin. (2).
(2) Prima comparare prevazuta la alin. (1) se efectueaza cel mai târziu la data de 1 februarie 2006. Pe baza datelor rezultate cu aceasta ocazie, Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor trimite de îndata informari tuturor persoanelor ale caror vehicule înmatriculate nu sunt asigurate sau nu au efectuata inspectia tehnica, cu privire la consecintele juridice ale neîndeplinirii, pâna la data de 31 martie 2006, a obligatiilor legale corespunzatoare.
(3) Informarile prevazute la alin. (2) se transmit la adresele de domiciliu si, dupa caz, de resedinta ori la sediile proprietarilor de vehicule înmatriculate.
Art. 3. – (1) Începând cu data de 1 aprilie 2006, la împlinirea unui termen de 90 de zile de la data expirarii inspectiei tehnice sau a asigurarii, se suspenda de drept înmatricularea vehiculelor rutiere aflate în aceasta situatie. Suspendarea se aduce la cunostinta proprietarului vehiculului de îndata, în scris, de catre Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor sau, dupa caz, de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor la care s-a efectuat înmatricularea.
(2) Prevederile alin. (1) referitoare la suspendare se aplica si vehiculelor înmatriculate ale caror inspectii tehnice sau asigurari au expirat înainte de data de 1 aprilie 2006.
(3) În cazul autovehiculelor pentru care, la data de 1 aprilie 2006, inspectia tehnica sau asigurarea a expirat de o perioada mai mare de 90 de zile, înmatricularea se suspenda începând cu aceasta data.
(4) Beneficiaza de neaplicarea suspendarii în conditiile prevazute la alin. (2) sau, dupa caz, alin. (3) persoanele care au primit informarile prevazute la art. 2 alin. (2) si care pâna la data de 31 martie 2006 prezinta la Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor dovada încheierii, în conditiile legii, a asigurarii sau/si, dupa caz, a efectuarii inspectiei tehnice.
Art. 4. – (1) Suspendarea înmatricularii instituita în conditiile art. 3 înceteaza la data la care proprietarul vehiculului prezinta la Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor dovada încheierii, în conditiile legii, a asigurarii sau/si, dupa caz, a efectuarii inspectiei tehnice.
(2) Suspendarea înmatricularii se revoca de drept în cazul în care proprietarul vehiculului face dovada ca, la data instituirii suspendarii, îndeplinea toate conditiile prevazute de lege cu privire la asigurare si inspectia tehnica.
Art. 5. – (1) În termen de 30 de zile de la desfiintarea unei persoane juridice care detine vehicule înscrise în circulatie, înmatricularea acestora se suspenda din oficiu, pâna la data reînmatricularii sau, dupa caz, a radierii în conditiile legii.
(2) Vehiculul fara stapân sau abandonat, care a trecut de drept în proprietatea unei unitati administrativ-teritoriale în conditiile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public ori privat al unitatilor administrativ-teritoriale, se radiaza de drept din evidentele Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, pe baza dispozitiei primarului prin care se constata schimbarea titularului dreptului de proprietate. Primarii au obligatia de a comunica dispozitiile respective la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, în termen de 3 zile de la emiterea acestora.
Art. 6. – În cazul vehiculelor ale caror certificate de înmatriculare, eliberate în conformitate cu Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor în acest sector, nu au fost preschimbate pâna la data de 31 octombrie 2001, înmatricularea se suspenda din oficiu, daca proprietarul nu solicita preschimbarea certificatului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Art. 7. – (1) Conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor a caror înmatriculare a fost suspendata în conditiile prezentei ordonante de urgenta constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).
(2) Neîndeplinirea de catre societatile de asigurari si societatile autorizate sa efectueze inspectii tehnice periodice ale vehiculelor a obligatiilor prevazute la art. 1 alin. (3) atrage atentionarea în scris a persoanelor juridice vinovate. Încalcarea de catre acestea în mod repetat a obligatiilor mentionate se sanctioneaza cu suspendarea, pe perioade de 1 la 6 luni, a autorizarii de a practica asigurarile obligatorii RCA sau de a efectua inspectia tehnica periodica.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se efectueaza de politisti anume desemnati, iar sanctiunile prevazute la alin. (2) se aplica de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau, dupa caz, de catre Registrul Auto Român.
Art. 8. – Cheltuielile necesare aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, referitoare la transmiterea comunicarilor prevazute la art. 2 alin. (2) si la art. 3 alin. (1), se suporta din bugetul alocat Ministerului Administratiei si Internelor pentru Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor.
Art. 9. – (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica în cazul autovehiculelor cu valoare istorica si al celor destinate doar participarii la competitii sportive oficiale.
(2) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu cele ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
—————
p. Ministrul administratiei si internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
Bucuresti, 21 decembrie 2005.
Nr. 189.

Sus

ASIGURATORUL TAU
logo-certasig-bluebg
Infiintata in anul 2003, CERTASIG Societate de Asigurare si Reasigurare a parcurs diferite stadii si formule in cautarea celei mai echilibrate structuri si a mijloacelor financiare mai mult
Image Map
© Casco Ieftin 2016
www.casco-ieftin.ro este un serviciu oferit in parteneriat cu SAFETY Broker de Asigurare, inregistrat la CSA sub nr. RBK 293/2005.